sozo.cz

Až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechen soud k sobě

Až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechen soud k sobě

Jan 12:31-33 Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechno (všechen soud) k sobě. (Těmito slovy naznačil, jakou smrtí má zemřít.)

„Soud” je klíčovým předmětem či tématem 31. verše. Ve 33. verši vidíme, že Ježíš ve 32. verši naznačil, jakou smrtí má zemřít. Nemluvil o tom, že „pokud budete kázat správné poselství, každý přijde”, nýbrž mluvil o své nadcházející smrti na kříži. V tomto světle vidíme, že klíčové téma – soud – pokračuje i ve 32. verši. To znamená, že Ježíš řekl: „Až budu vyzdvižen od země, potáhnu (přitáhnu) všechen Boží soud nad celou lidskou rasou k sobě (na sebe).

Všechen Boží soud za hříchy celé lidské rasy byl vložen na Ježíše trpícího na kříži. Bůh potrestal Ježíše místo nás, kteří jsme si trest zasloužili. Pokud tedy Bůh soudil svého Syna soudem, který patřil nám, pak – pokud by vás a mne dnes soudil znovu – by se jednalo o dvojí trest. V jistém smyslu by to bylo snížením a zrušením toho, co učinil Jeho Syn, Pán Ježíš Kristus. Bůh již odsoudil naše hříchy na těle svého Syna.

Římanům 8:1-3 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši je totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích

To znamená, že Bůh Otec soudil hřích na těle Pána Ježíše Krista.

Římanům 8:4 …aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha.

Římanům 8:3 říká, že Bůh soudil hřích na těle svého vlastního Syna. Vložil hřích na svého Syna a soudil Ho. Ježíš trpěl kvůli mému hříchu. Vytrpěl trest a oddělení od nebeského Otce, které jsem si zasloužil já.

Marek 15:34 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Bohem nebudu nikdy opuštěn, protože Ježíš byl opuštěn místo mne. Nebudu nikdy oddělen od Boha, protože Ježíš byl od Něj oddělen místo mne. Nebudu Bohem nikdy trestán za své hříchy, protože Ježíš byl Bohem trestán místo mne. To je přece tak jasné, a přesto tělo Kristovo ve své většině připisuje vinu za hříchy člověku, kterému říkají: „Bůh tě neuzdraví, protože jsi spáchal to či ono. Dokud z toho hříchu nebudeš činit pokání, Bůh tě nevyslyší.“ Tím člověka činí trestně odpovědným za jeho vlastní hřích, za který bude muset ještě trpět.

„Chceš snad říct, že můj hřích nebude mít žádné následky?“ Ne! Nic takového netvrdím. Bude mít spoustu následků. Pokud pokračuješ v hříšném způsobu života, jsi hlupák! Boží soud nad tvými hříchy byl však ukončen. Bůh vložil tvůj trest, odmítnutí a kázeň na Pána Ježíše Krista, takže tebe už nikdy nebude soudit, trestat, odmítat a přísně kárat. Boží odplata za hřích skončila. Vertikální účinek tvých hříchů – Boží hněv a soud nad tebou – byl anulován. Je zde však i jejich veliký horizontální účinek.

Římanům 6:16 Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti.

Když se poddáváte hříchu, poddáváte se i jeho účinkům. Žít ve hříchu je proto naprostá hloupost, protože tím otevíráte zlým věcem přístup do vašeho života, které působí spoušť. Bůh však miluje i hlupáky! Bůh vás miluje, i když jednáte hloupě. On se na vás nehněvá a zcela jistě vás nebude trestat. Znamená to snad, že můžete žít ve hříchu? To můžete a Bůh vás bude stále milovat, ale budete tím škodit sobě i ostatním, což je hloupost.

V dnešním světě bují cizoložství. Někdo by si z toho, co zde říkám, mohl učinit závěr: „Bůh mě miluje a za mé hříchy bylo zaplaceno, takže mohu cizoložit.” Riziko takového počínání je srovnatelné s hrou zvanou ruská ruleta:

– Sexuální nemravnost otevírá dveře všem chorobám přenášeným pohlavním stykem.
– Přivede vás k vlastnímu odsuzování a poskvrní vaše svědomí.
– Ztratíte sebedůvěru a vaše srdce vás bude odsuzovat.
– Zraníte tím svého partnera v manželství, osobu, se kterou cizoložíte, své děti a jejich děti; ublížíte tím spoustě lidí.
– Sami sebe přivedete do hanby a poškodíte království Boží.

Jak velkou vlastní hloupost lze ještě přežít?

Bůh vás miluje, i když jste se dopustili cizoložství (nebo jiného hříchu). Život v hříchu neobhajuji. Pouze říkám, že za váš hřích bylo zaplaceno. Ježíš stáhl veškerý soud na sebe a trpěl za vaši špatnost, hanbu a odmítnutí. On cítil všechno, co si vůbec lze představit, že cítí osoba, která spáchá vraždu, lže, pomlouvá, krade a zraňuje jiné lidi. Ježíš trpěl za hříšníky hanbu, rozpaky a odmítnutí. Trpěl odloučením od Boha. To vše již za nás vykonal, takže trpět za to nyní znovu je zcela zbytečné. Pokud myslíte, že byste si měli ještě cosi nějak „odpykat” nebo přidat něco k tomu, co už vykonal Ježíš, je to zneuctěním Ježíše. Je drzost myslet si, že co učinil Ježíš, nestačí a že je třeba to ještě něčím doplnit. Nikdo už nemůžete udělat nic navíc.

Titovi 3:5 Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství.

Nejsme spaseni žádnými vlastními zásluhami, hodnotami či vlastnostmi. Nemůžeme si dělat na nic nárok. K Ježíšovu spasitelnému dílu už nikdo nemůže nic přidat!

Z knihy Andrew Wommacka | Válka skončila

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

One thought on “Až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechen soud k sobě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *