Falešní proroci a konec světa

„Dávejte pozor, abyste se nenechali svést, mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.“

Tady Pán Ježíš jasně varuje před těmi, kteří budou prohlašovat, že čas (věci konce) jsou blízko. Z textu vyplývá, že měli takové prohlášení považovat za vlastnost falešných proroků… alespoň na chvíli. Proč? Protože vše mělo svůj pořádek a napřed se muselo odehrát spoustu předpověděných událostí. Pověsti o válkách, zemětřesení, hlad, pronásledování, zrazování, objevit se bezzákonný apod. Když se podíváme dopředu na Lukáše 21:28, uvidíme, že Ježíš později říká: „Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“ Nejprve museli vidět, „tyto věci se začínají odehrávat “, a pak mohli vědět a prohlásit, že „konec je blízko“. Ale Ježíš jasně říká, že pokud to někdo prohlásí a nebude to pravdivě rozpoznané, je svůdce.

Prohlásil tedy některý z autorů Nového zákona, že čas (nebo konec) byl blízko? Víme, že ano, např:

Římanům 13:11-12 A ještě něco. Víte jaký je čas, že už nastala hodina probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla!

1. Korintským 7:29 Ale toto vám, bratři, říkám, že čas je zkrácený.
Filipenským 4:5 Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.
Židům 10:37 Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se.
Jakub 5:8 I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.
1. Petr 4:7 Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.
1. Jan 2:18 Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.

Je naprosto patrné a nepřehlédnutelné, že Pavel, Petr, Jakub i Jan ve svůj čas prohlásili, že „čas / konec je blízko“. Znamená to, že se z nich stali oni falešní proroci, před kterými Ježíš varoval v Lukáši 21:8? Vždyť pronesli prohlášení, před kterým sám Ježíš varoval. A pokud události Lukáše 21 jsou stále ještě před námi, museli bychom konstatovat ano, že Pavel, Petr, Jakub i Jan falešnými proroky a svůdci jsou. Jedině snad, že by rozpoznali čas, viděli všechna přípravná znamení, a mohli již legitimně vyřknout ono zapovězené – ČAS JE BLÍZKO.

Je neuvěřitelné, že je ještě dnes nutné před většinovým křesťanstvem obhajovat tyto milované apoštoly, jelikož z nich většina současných učitelů dělá lháře. Oni však byli praví a plni Ducha. Věděli, že VŠECHNY předpověděné události se stanou během jejich generace. Tak, jak prohlásil jejich Pán a mistr Ježíš. „Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích! Amen, říkám vám, že toto pokolení (genea – generace) nepomine, než se to všechno stane“ (Marek 13,29-30).

Brzy poté, co Pavel, Jakub, Petr a Jan učinili tato prohlášení, tento konec opravdu přišel, tj. konec jejich dosavadního světa a věku Staré smlouvy. Apoštolé nebyli falešnými proroky a Ježíš také nelhal, a ani nemluvil v časových liniích, kterým oni tehdy nemohli rozumět. Nedošlo k žádnému odklonu, žádnému přerušení ani žádné čekárně. Pán zachoval své slovo a splnil vše, jak řekl. Je čas těžit z této práce. Vstoupit do věčného odpočinutí a skončeného oddělení.