sozo.cz

Daniel, Matouš 24-25, Kniha Zjevení

Není poslední doba, máte možnost a moc dát životu kladnou odpověď (4)

Poslední dny měly svou poslední hodinu Často slyšíme argument, že poslední dny začaly o Letnicích a pokračují až do dnes. To jsou sice zajímavé názory, ale Bible o tom mluví jinak. Poslední dny začaly příchodem Krista Kdysi dávno, mnohokrát a mnoha způsoby, Bůh promluvil k našim otcům prostřednictvím proroků, ale…

Není poslední doba, máte možnost a moc dát životu kladnou odpověď (3)

Čas konce nebo konec času? Velmi často slyšíme, že Bible hovoří o konci času, a konci světa. Není tomu však tak. Bible o konci světa nehovoří. Hovoří o času konce nebo o konci věků. Například v 12. kapitole Daniele je několik zmínek o „času konce“ (verše 4, 9 atd.). Daniel…

Není poslední doba, máte možnost a moc dát životu kladnou odpověď (1-2)

Rozhodl jsem se postupně zveřejňovat seriál o převážně biblických důkazech, že nežijeme v poslední době a je před námi a našimi dětmi život, kterému můžeme dát smysl. Denně jsme konfrontováni s apokalyptickými vizemi, hledáním antikrista, vypočítáváním nekonečných znamení konce a nekonečnými varováními, často s přesvědčováním sebe sama, že to má…

Danielův poslední týden

“Nechť shnijí a rozpadnou se kosti rukou a kosti prstů tomu, kdo otáčí stránky knihy Daniel, aby porozuměl času z Daniele 9,24-27 a nechť jeho památka zmizí z tváře země navždy.“ (Talmud) Zapovězené místo. Máme se mu také vyhýbat? Proč je opředeno takovým varováním? Čemu nesmíme porozumět a o jakém…

Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená

Častý argument, že o dni a hodině návratu Ježíše Krista nikdo neví, je používán k tomu, že se jím není potřeba zabývat nebo že může nastat každou chvíli. Není možné dále takto argumentovat, poněvadž tento výrok již neplatí. Nejen, že Otec Synovi zjevil den i hodinu, ale tento návrat se…

Dva svědci, dvě olivy (2)

Dva svědci, dvě olivy (2)

V únoru 68 n.l. Ananos začal naléhal na obyvatele Jeruzaléma, aby se postavili proti zákonickým židovským fanatikům, kteří převzali chrám jako „darebáci prolévající krev.” Jan Levi z Gischaly, který předstíral, že stojí na straně Ananose, byl poslán jako velvyslanec (Válka židovská 4.3.13.). Zélótům však nalhal, že Ananos pozval římského generála…

Dva svědci, dvě olivy (1)

Dva svědci byli dva kněží z prvního století, Ananos syn Ananův a Ješúa syn Gamalielův. Podle Flavia vedli tito muži mírové hnutí v Jeruzalémě. Bylo to v době, kdy byli Zéloti rozhodnuti povstat a podnítit válku proti Římanům, ve snaze získat pro Izrael úplnou nezávislost. Jak dále v textu uvidíme,…

Co bude Ježíš celou věčnost dělat?

Přemýšleli jste někdy o tom, co budete asi tak dělat, pokud budete žít na věky věků? Ježíš má podle tradičních výkladů pevně daný program: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je…

Jak strašná a děsivá myšlenka se objevuje v bibli?

Jak strašná a děsivá myšlenka se objevuje v bibli?

Dovoluji si uvést jeden rozbor dalšího klíčového místa v bibli, a sice “jezero ohně a síry” Tak jako i v jiných zde nakousnutých oblastech (viz. např. článek 4 hlavní pohledy na poslední časy) dává i tento článek možnost podívat se na dané místo z trochu jiného úhlu, a tedy mít…