sozo.cz

Daniel, Matouš 24-25, Kniha Zjevení

Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená

Častý argument, že o dni a hodině návratu Ježíše Krista nikdo neví, je používán k tomu, že se jím není potřeba zabývat nebo že může nastat každou chvíli. Není možné dále takto argumentovat, poněvadž tento výrok již neplatí. Nejen, že Otec Synovi zjevil den i hodinu, ale tento návrat se…

Dva svědci, dvě olivy (2)

Dva svědci, dvě olivy (2)

V únoru 68 n.l. Ananos začal naléhal na obyvatele Jeruzaléma, aby se postavili proti zákonickým židovským fanatikům, kteří převzali chrám jako „darebáci prolévající krev.” Jan Levi z Gischaly, který předstíral, že stojí na straně Ananose, byl poslán jako velvyslanec (Válka židovská 4.3.13.). Zélótům však nalhal, že Ananos pozval římského generála…

Dva svědci, dvě olivy (1)

Dva svědci byli dva kněží z prvního století, Ananos syn Ananův a Ješúa syn Gamalielův. Podle Flavia vedli tito muži mírové hnutí v Jeruzalémě. Bylo to v době, kdy byli Zéloti rozhodnuti povstat a podnítit válku proti Římanům, ve snaze získat pro Izrael úplnou nezávislost. Jak dále v textu uvidíme,…

Co bude Ježíš celou věčnost dělat?

Přemýšleli jste někdy o tom, co budete asi tak dělat, pokud budete žít na věky věků? Ježíš má podle tradičních výkladů pevně daný program: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je…

Jak strašná a děsivá myšlenka se objevuje v bibli?

Jak strašná a děsivá myšlenka se objevuje v bibli?

Dovoluji si uvést jeden rozbor dalšího klíčového místa v bibli, a sice “jezero ohně a síry” Tak jako i v jiných zde nakousnutých oblastech (viz. např. článek 4 hlavní pohledy na poslední časy) dává i tento článek možnost podívat se na dané místo z trochu jiného úhlu, a tedy mít…

Vzat nebo zanechán?

Matouš 24:40-41 Tehdy budou dva na poli – jeden bude vzat a jeden zanechán, dvě meloucí při mlýně jedna bude vzata a jedna zanechána. Velmi často jsou tato místa chápána v souvislosti s budoucím příchodem Ježíše Krista. Naprosto jasně přeci potvrzují, že Ježíš jednoho dne přijde, z tohoto převráceného Světa…

Teorie o “konci”

Teorie o “konci”

Vždy, když v historii došlo k většímu pohnutí Ducha Svatého, které způsobilo probuzení na různých místech, a s tím spojenou proměnu tamních území, objevovaly se, jako protiváha, různé deformace a falešná učení. Opravdu velké množství jich vzniklo od konce 17. do konce 19. století, právě v době, kdy se na…

Sedm nádob hněvu! Na koho je vylít?

Sedm nádob hněvu! Na koho je vylít?

Na základě včerejšího článku jsem dostal otázku, jak je možné, že to “velké soužení” o kterém Ježíš prorokoval (Mat 24:21) již nastalo před cca 2000 lety, tedy za generace, ke které Ježíš hovořil. To tedy holocaust za 2. světové války a jiné historické hrůzy nebyly tak hrozné? Dobře, pojďme se…