sozo.cz

Robert Krejčí

Tolik omylů??

Konec světa je obrovský byznys. Obyvatelé Země se bojí o svůj život. Když jim tedy řeknete o blížící se apokalypse, zaujmete přinejmenším jejich pozornost. Kolik zklamání podvedených od předvídačů konce? Nespočet. Kolik sebevražd? Nespočet. Kolik destruktivního chování, pro přesvědčení, že svět stejně brzy skončí? Nebo kolik lidí vyšlo ven, opustili…

Nepočítání vin

Otec se rozhodl, že nebude počítat viny a požadovat vyrovnání, protože otázka hříchu je Ježíšovou obětí vyřešena jednou provždy. Modlitba Páně by měla být přepsána, protože čas se změnil. “Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům” by mělo být zaměněno za “Nepočítáme viny našim viníkům, jako i…

Hlídání tradic

V roce 1903 si kdesi v Rusku kdosi všiml vojáka, který hlídkoval na místě, kde k tomu evidentně nebyl žádný důvod. Když se ho zeptali, proč tam stojí, odpověděl, že jenom plní rozkazy. Zeptali se tedy velitele stráže, ale ani on nevěděl, proč by tam měla hlídka stát. Postupně se…

Žijete opravdu to, čemu věříte?

Pokud skutečně věříte, že “se blíží konec”, že jsme v takzvaných “posledních dnech, poslední hodině”, a dokonce “poslední vteřině′′ světa, a že můžete každou minutou nastat “vytrženi” ze země vzhůru do nebe, vyzývám vás uvést tuto víru do praxe: Přestaňte ihned šetřit na důchod, je to nesmysl. Přestaňte šetřit peníze…

Může nás od Otce něco oddělit?

Neustálý strach z oddělení přesně vystihuje tento výrok, který jsem onehdá četl. Dle mých zkušeností plně reprezentuje a modeluje dnešní vrchol “zbožnosti”. “Modlou je vše, čemu dáváme přednost před Bohem. Je to tedy všechno to, co nás od Boha odděluje.” Na místo Boží důvěry a spočinutí je zde představována víra…

Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená

Častý argument, že o dni a hodině návratu Ježíše Krista nikdo neví, je používán k tomu, že se jím není potřeba zabývat nebo že může nastat každou chvíli. Není možné dále takto argumentovat, poněvadž tento výrok již neplatí. Nejen, že Otec Synovi zjevil den i hodinu, ale tento návrat se…

Dva svědci, dvě olivy (2)

Dva svědci, dvě olivy (2)

V únoru 68 n.l. Ananos začal naléhal na obyvatele Jeruzaléma, aby se postavili proti zákonickým židovským fanatikům, kteří převzali chrám jako „darebáci prolévající krev.” Jan Levi z Gischaly, který předstíral, že stojí na straně Ananose, byl poslán jako velvyslanec (Válka židovská 4.3.13.). Zélótům však nalhal, že Ananos pozval římského generála…

Dva svědci, dvě olivy (1)

Dva svědci byli dva kněží z prvního století, Ananos syn Ananův a Ješúa syn Gamalielův. Podle Flavia vedli tito muži mírové hnutí v Jeruzalémě. Bylo to v době, kdy byli Zéloti rozhodnuti povstat a podnítit válku proti Římanům, ve snaze získat pro Izrael úplnou nezávislost. Jak dále v textu uvidíme,…

Každá výzva, výpočet či naděje údajného vytržení, je prázdná naděje

Biblická zpráva o “vytržení” nikdy nebyla o letících věřících někam do nebe. Zahrnovala návrat Ježíše ženicha pro nevěstu, otevření portálu nebe, vzkříšení mrtvých a okamžitou proměnu žijících, kteří v té chvíli oblékli nesmrtelnost, tedy vítězství nad říší smrti a možnost vidět tváří v tvář. Byl to absolutní konec jakéhokoliv oddělení…