sozo.cz

sozo

Myslíte, že Bůh na vás naloží něco, čeho by se sám ani prstem nedotkl?

Lukáš 11:46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.” Ježíš velmi důrazně napomínal zákoníky, že na lidi nakládají taková nařízení, která ani sami nebyli schopni či ochotni plnit či zachovávat, resp. obrazně řečeno, ani prstem se…

Univerzalismus, převažující učení křesťanské církve během prvních pěti století

Uvádím stručné shrnutí myšlenek z knihy “Universalism, the Prevailing Doctrine of the Christian Church During Its First Five Hundred Years: With Authorities and Extracts” (Univerzalismus, převažující učení křesťanské církve během prvních pěti století), kterou napsal v 19. století J. W. Hanson. Velká část knihy uvádí dochované citáty nejvýznamnějších křesťanských autorů…

Spravedlnost / přijatelnost

Římanům 4:6-8 Tak i David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost bez skutků: ‚Blahoslavení jsou ti, jejichž nepravosti / bezzákonnosti byly odpuštěny a jejichž hříchy byly přikryty. Blahoslavený je muž, jemuž Pán vůbec nepřipočte hřích.‘ Římanům 5:18 A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny…

Kdyby mnozí lidé…

Kdyby mnozí lidé, označující se za věřící křesťany, opravdu věřili tomu, co mohou ve svých biblích číst, byli by těmi nejšťastnějšími a nejspokojenějšími lidmi na zemi. Viděli by totiž, že bylo skutečně uděláno vše, a že každá slza, každého člověka, může být již dnes jednou pro vždy setřena. Oni se…