sozo.cz

sozo

Jsme úložištěm jeho smíření

Znovu jsem se začetl do veršů, hovořících o smíření a znovu se nestačím divit. Dovolím si použít Pavlíkův překlad doplněný a upravený z výkladových poznámek. Sám Miloš Pavlík napsal “Výrok je obtížno přesně přeložit, ač jeho smysl je zřejmý a krásný.” Přijměte proto k zamyšlení mé porozumění: 2. Korintským 5:19-20…

Vzat nebo zanechán?

Matouš 24:40-41 Tehdy budou dva na poli – jeden bude vzat a jeden zanechán, dvě meloucí při mlýně jedna bude vzata a jedna zanechána. Velmi často jsou tato místa chápána v souvislosti s budoucím příchodem Ježíše Krista. Naprosto jasně přeci potvrzují, že Ježíš jednoho dne přijde, z tohoto převráceného Světa…

Vtělená Boží přítomnost

Vtělená Boží přítomnost

Skutky apoštolské 9:1-6 Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení Pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té Cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě…