sozo.cz

Konec věků, zničení Jeruzaléma, rok 70 n.l.

Dva svědci, dvě olivy (2)

Dva svědci, dvě olivy (2)

V únoru 68 n.l. Ananos začal naléhal na obyvatele Jeruzaléma, aby se postavili proti zákonickým židovským fanatikům, kteří převzali chrám jako „darebáci prolévající krev.” Jan Levi z Gischaly, který předstíral, že stojí na straně Ananose, byl poslán jako velvyslanec (Válka židovská 4.3.13.). Zélótům však nalhal, že Ananos pozval římského generála…

Dva svědci, dvě olivy (1)

Dva svědci byli dva kněží z prvního století, Ananos syn Ananův a Ješúa syn Gamalielův. Podle Flavia vedli tito muži mírové hnutí v Jeruzalémě. Bylo to v době, kdy byli Zéloti rozhodnuti povstat a podnítit válku proti Římanům, ve snaze získat pro Izrael úplnou nezávislost. Jak dále v textu uvidíme,…

Uvidíte Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích (2)

Příchod Krista doprovázený ohnivými anděly jedoucími na koních a vozech, předpovídaný ve 2. Tesalonicenským, je popisovaný také v Izaiáši 66:15 „Neboť hle, Hospodin přijde v ohni a jeho válečné vozy jako vichřice, aby v rozlícení vylil svůj hněv a své hrozby v plamenech ohně. Neboť ohněm a mečem bude Hospodin…

Uvidíte Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích (1)

Následující text se může zdát neuvěřitelný, avšak všechny níže uvedené informace jsou převzaty z nezaujatých historických záznamů a lze si je snadno dohledat. Parousia – „Uvidíte Syna člověka … přicházejícího na nebeských oblacích“ V Markovi 14: 61-62 Ježíš prohlašuje, že velekněz Kaifáš, který ho vydal Římanům k popravě, uvidí Syna…

Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě

Ježíš řekl: Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ (Matouš 24:14) Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já…

Vzat nebo zanechán?

Matouš 24:40-41 Tehdy budou dva na poli – jeden bude vzat a jeden zanechán, dvě meloucí při mlýně jedna bude vzata a jedna zanechána. Velmi často jsou tato místa chápána v souvislosti s budoucím příchodem Ježíše Krista. Naprosto jasně přeci potvrzují, že Ježíš jednoho dne přijde, z tohoto převráceného Světa…

Ježíš svým učedníkům lhal?

Spletl se Ježíš, když tehdy svým učedníkům řekl, že se někteří z nich dožijí jeho návratu, kdy přijde ve slávě Otce, v Královské moci, spolu s anděly, aby soudil a odplatil všem, podle jejich skutků? Nebo tu do dnešních dnů někteří z jeho učedníků stále chodí, jako dvatisíceletí starci? Mt…

Co je to “ve věku věků”?

Níže naleznete přehled, kde je v Novém zákoně spojení „ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων“, které znamená „ve věku věků“ a nesprávně bývá překládáno jako na věky věků. V češtině ten rozdíl není na první postřeh možná tak patrný jako v angličtině, kde jde opravdu o dvě jiná spojení „for…

Sedm nádob hněvu! Na koho je vylít?

Sedm nádob hněvu! Na koho je vylít?

Na základě včerejšího článku jsem dostal otázku, jak je možné, že to “velké soužení” o kterém Ježíš prorokoval (Mat 24:21) již nastalo před cca 2000 lety, tedy za generace, ke které Ježíš hovořil. To tedy holocaust za 2. světové války a jiné historické hrůzy nebyly tak hrozné? Dobře, pojďme se…