Sedm nádob hněvu! Na koho je vylít?

Na základě článku jsem dostal otázku, jak je možné, že to „velké soužení“ o kterém Ježíš prorokoval (Mat 24:21) již nastalo před cca 2000 lety, tedy za generace, ke které Ježíš hovořil. To tedy holocaust za 2. světové války a jiné historické hrůzy nebyly tak hrozné? Dobře, pojďme se na něco podívat.

V knize zjevení můžeme číst tato „povzbuzující“ místa:

Zjevení Janovo 15:5 – 16:1 Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví a ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran; byli oděni lněným rouchem, čistým a zářivým, a kolem prsou měli zlaté pásy. A jedna z těch čtyř živých bytostí dala sedmi andělům sedm zlatých misek plných hněvu Boha, toho živého na věky věků.A svatyně byla naplněna dýmem z Boží slávy a z jeho moci; nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedm ran těch sedmi andělů. Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: „Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.“

Takže, tyto verše, podobně jako Ježíšova slova z Matouše 24, způsobují děs u nemalého počtu lidí. Mimo jiné také proto, protože, podobně jako Ježíšovými „běda,“ se i těmito místy mnozí opakovaně povzbuzují k větší oddanosti Bohu. Někteří se pak těmto místům v bibli raději rovnou vyhnou, však horroru mají ve svých životech dost a dost. A myslím, že zcela oprávněně, vždyť kdo z nás by chtěl, aby se na něj rozhněval samotný Bůh a to až tak, že se jeho hněv bude vylévat na zemi. Jak psal pisatel epištoly Židům. Komu že psal? Ano Židům.

Židům 10:31 Je hrozné upadnout do rukou živého Boha.

Souhlasíte? Mnohem hroznější je upadnout do rukou živého Boha, než do rukou člověka.

V roce 2012 jsem uvěřil, že mě Bůh opustil, a že už nemám šanci se k němu vrátit. Věděl jsem, že je, věděl jsem, že je dobrý, ale nabyl jsem pevného přesvědčení o takové závažnosti mých hříchů, kvůli kterým mě už prostě Bůh nechce. Tento stav hluboké deprese a přesvědčení trval více než rok. Nepotřeboval jsem nic víc, žádný oheň, žádné pronásledování, a bylo to opravdu peklo na zemi. Vědět, že Bůh je, ale že už nemám šanci k němu přijít, že už mě neslyší, i když k němu volám, protože On sám už to nechce. Věřte mi, že tehdy bych uvítal jakékoliv soužení od všech lidí na zemi, jen kdybych tuto hrůzu mohl odvrátit.

Takže zpět, k tématu. Opravdu je neskutečně hrozné upadnout do rukou živého Boha. Kdo do nich tedy upadl? Podívejme se do 3. Mojžíšovy knihy, do knihy Leviticus:

Leviticus 26:15-35 Jestliže zavrhnete má ustanovení a vaše duše si zoškliví má nařízení, takže nebudete plnit všechny mé příkazy a porušíte mou smlouvu, tak já naložím s vámi takto: Ustanovím nad vámi děs,a úbytě a horečku, která hubí oči a stravuje život. Zasejete své semeno zbytečně — pohltí to vaši nepřátelé. Obrátím svou tvář proti vám, budete poraženi od svých nepřátel; ti, kdo vás nenávidí, budou nad vámi panovat a budete utíkat, i když vás nikdo nebude honit … Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás dále káznit SEDMINÁSOBNĚ za vaše hříchy. … Jestliže ( se budete vůči mně stavět nepřátelsky ) a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám SEDMINÁSOBNĚ ran podle vašich hříchů. … Jestliže se ani tím nedáte ode mě pokárat a budete se vůči mně stavět nepřátelsky, také já se budu vůči vám stavět nepřátelsky, ano, zasáhnu vás SEDMINÁSOBNĚ za vaše hříchy. Přivedu na vás meč pomsty, který pomstí smlouvu. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu do vašeho středu mor a budete vydáni do ruky nepřítele. … Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat a budete se vůči mně stavět nepřátelsky, budu se i já vůči vám stavět nepřátelsky a s hněvem, ano, budu vás kárat SEDMINÁSOBNĚ za vaše hříchy … Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer. Zničím vaše návrší, vyhladím vaše kadidlové oltáře, na mrtvoly vašich bůžků položím vaše mrtvoly a má duše si vás zoškliví. Vaše města proměním v trosky, zpustoším vaše svatyně a nebudu moci cítit vaši příjemnou vůni. Zpustoším zemi, takže se jí budou hrozit vaši nepřátelé, kteří v ní budou bydlet. Rozptýlím vás mezi národy, vytasím za vámi meč, vaše země se stane pustinou a vaše města se stanou troskami. Tehdy si země vynahradí svůj odpočinek po celou dobu svého zpustošení, kdy vy budete v zemi svých nepřátel. Tehdy země odpočine a vynahradí si svůj odpočinek po celou dobu svého zpustošení bude odpočívat tak, jak neodpočívala o vašich sobotách, když jste v ní sídlili. (výběr z veršů)

Celkem hrůza, nemyslíte? Chtěli byste upadnout do Jeho rukou? Ne? Tak se podívejme, kdo obdržel tato „zaslíbení“

Leviticus 26:46 Toto jsou ustanovení, nařízení a zákony, které ustanovil Hospodin mezi sebou a syny Izraele na hoře Sínaj prostřednictvím Mojžíše.

Toto jsou ustanovení, mezi Bohem a Izraelem, nikoliv mezi Bohem a křesťany, a nikoliv mezi Bohem a zbytkem světa. Jde o ustanovení, která si zvolil Izrael v době, kdy jim Bůh nabídl otevřený vztah. Oni si však, místo toho, vybrali pravidla a zákony, a z nich pocházející soudy / či prokletí, které pro ně Bůh nikdy nezamýšlel.

Takže Bůh skutečně mstil SEDMINÁSOBNĚ za porušení jeho smlouvy s IZRAELEM, podle pravidel smlouvy s IZRAELEM, a Jeruzalémem, který se stal smilnicí / prostitutkou

Zjevení Janovo 17:1 Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a promluvil se mnou: „Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedíc na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země.“

Ezechiel 16:1-63 „I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: Lidský synu, pouč Jeruzalém o jeho ohavnostech. Řekneš: Toto praví Panovník Hospodin o Jeruzalému … Spoléhala jsi však na svou krásu a smilnila jsi proti svému jménu, vylévala jsi své smilnění na každého kolemjdoucího, jen ať je to jeho … Brala jsi i své syny a své dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je k jídlu. Bylo snad tvého smilnění málo? Zabíjela jsi mé syny a vydávala jsi je jim, když jsi je pro ně prováděla ohněm … Opovrhovala jsi svou krásou, roztahovala jsi své nohy pro každého kolemjdoucího a množila jsi své smilnění. Smilnila jsi se syny Egypta, svými sousedy statného těla, a množila jsi své smilnění, abys mě provokovala ke hněvu … nenasytně jsi smilnila se syny Asýrie … rozšířila jsi své smilnění po zemi kramářů ke Chaldejcům a ani tím ses nenasytila. Jak zchřadlé je tvé srdce, je výrok Panovníka Hospodina, že pácháš všechny tyto věci, činy nestydaté prostitutky … ale nebylas jako prostitutka, když jsi pohrdala nevěstčí mzdou. Cizoložnice namísto svého muže přijímá cizáky. Všem prostitutkám dávají dar, zatímco ty jsi dávala své dary všem svým milencům a odměňovala jsi je, aby k tobě vcházeli z okolí za tvým smilněním. Bylas odlišná od jiných žen při smilnění. Ty jsi totiž kvůli smilstvu nebyla vyhledávána, když jsi sama dávala nevěstčí mzdu, zatímco tobě nevěstčí mzda dávána nebyla; tím jsi byla odlišná. Proto slyš Hospodinovo slovo, prostitutko … Jelikož byl rozhazován tvůj bronz a byla odhalována tvá nahota při smilnění s tvými milenci a se všemi tvými ohavnými bůžky, stejně jako prolitá krev tvých synů, které jsi jim vydala, proto hle, shromažďuji všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, a všechny, které jsi milovala, se všemi, které jsi nenáviděla … Budu tě soudit podle právních nařízení pro cizoložnice a pro ty, které prolévají krev, a vydám tě krveprolití se zlobou a žárlivostí … Budu s tebou tedy jednat tak, jako jsi jednala ty, když jsi pohrdla přísahou, takže jsi porušila smlouvu. Já si však vzpomenu na svou smlouvu s tebou, uzavřenou ve dnech tvého mládí, a ustanovím pro tebe smlouvu věčnou. (výběr z veršů)

Takže ten hrozný soud, to strašné upadnutí do rukou živého Boha, to SEDMERONÁSOBNÉ kárání, SEDMERO PEČETÍ, SEDMERO HROMŮ, SEDMERO RAN, SEDMERO MISEK HNĚVU, SEDM LET SOUŽENÍ nastalo přesně, jak Ježíš a mnoho dalších pisatelů Písma psalo a prorokovalo. ČTYŘICET let (celou jednu generaci) Bůh trpělivě vyčkával, než nastalo to SEDMERONÁSOBNÉ mstění a v celé historii, prostřednictvím předobrazů upozorňoval na tuto skutečnost a nastalo to přesně, jako za dnů Noe:

Genesis 7:4 Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající ČTYŘICET dní a ČTYŘICET nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil.

Byl to Izrael na poušti, který odmítl vejít:

Numeri 14:31-33 Vaše malé děti, o nichž jste řekli, že se stanou kořistí, ty tam přivedu a poznají zemi, kterou jste vy pohrdli. Vaše mrtvoly padnou v této pustině a vaši synové budou pastýři v pustině po ČTYŘICET let a ponesou vaše smilstvo, dokud v pustině nepadnou všechny vaše mrtvoly.

Bylo to znamení Jonáše, který krom toho, že jako předobraz Ježíše strávil 3 dni a 3 noci v břiše velryby kázal v Ninive:

Jonáš 3:3 Jonáš vstal a šel do Ninive podle Hospodinova slova. Ninive bylo velmi veliké město, na tři dny cesty. Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal: Ještě ČTYŘICET dní, a Ninive bude vyvráceno.

Předobrazem byl i Saul (Stará smlouva), který, ač mu Bůh odňal království, kraloval 40 let a pronásledoval Davida (Nová smlouva), který ač byl za krále později pomazán, čekal, než Saul zemře, aby mohl usednout na trůn.

1. Samuelova 13:13-14 Samuel řekl Saulovi: Jednal jsi bláznivě, že jsi nezachoval příkaz Hospodina, svého Boha, který ti dal. Vždyť tak by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky. Teď ale tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce a ustanovil ho vévodou nad svým lidem, protože jsi nezachoval to, co ti Hospodin přikázal.

A věřím, že najdete i další místa.

Šlo tedy opravdu o soužení, kterého Izrael nezažil od chvíle co se stal národem. Upadl totiž do rukou toho, kterého odmítl, porušoval smlouvu, o kterou si sám řekl, a jako řešení této situace se rozhodl svého smluvního partnera zabít.

Daniel 12:1 A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid (Izrael), a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize.

V ty dny se totiž vrátil Pán a zle potrestal ty nepravé správce vinice; zle potrestal ty nepravé služebníky, kteří zakopali své hřivny; zle potrestal ty, kteří odmítli vstoupit na svatbu; nechal venku ty nevěsty, které nenaplnily své lampy, prostě vykonal SEDMERONÁSOBNÝ soud nad těmi, kteří porušili smlouvu o kterou si sami, proti Boží vůli, řekli. Vykonal soud a tu hroznou smlouvu i s jejími ustanoveními, toho nepřítele a oddělující hradbu zničil tak, že ji zabil i se všemi jejími prokletími.

Efezským 2:14 Neboť on (Ježíš) je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu (mezistěnu rozdělení / zábrany), ve svém těle zrušil nepřátelství — Zákon s jeho příkazy a ustanoveními –, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství.

Takže Bůh už nikdy nebude proti nám, už nikdy neupadneme do jeho rukou, On se již smířil se světem.

2. Korintským 5:19 Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a přestal lidem počítat jejich provinění, uložil v nás to slovo smíření.

1 Janův 2:2 On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

Smlouva, kterou máme dnes, je věčná. Není to smlouva podle těla (Mojžíšova smlouva / Izmael), která zmocnila hřích a přinesla prokletí a soud, je to smlouva podle zaslíbení, smlouva milosrdenství, odpuštění, smíření Boha se světem (Smlouva mezi Bohem Otcem a Ježíšem / Izák), která již nikdy nemůže být porušena a zrušena, a tedy již nikdy, nikdy a nikdy neskončí. Jde o konečnou, věčnou smlouvu a Boží království mezi námi, které se den ode dne šíří, až naplní celou zemi. V Bibli tedy nikde nenajdete, že bychom žili ve věku církve, ani v ohraničené době milosti, jak si mnozí zvykli říkat. Není nic, čím bychom dnes mohli obhájit soudy z knihy Zjevení, protože hněv i soudy byly spojeny s Mojžíšovým Zákonem – smlouvou s Izraelem. Kniha Zjevení je právě o tomto ukončení hrůz starého světa (planety Mojžíš) a zjevení / odhalení (apokalypsy) nikdy nekončícího věku krále Ježíše Krista, který usedl na trůn v ty dny, kdy byl odstraněn Saul a vyhnán Izmael.

Máme tedy tu výsadu v tomto království žít a spolupodílet se na jeho obnově. Nenakládejme na sebe i druhé to, co na nás nikdy Bůh naložit nechtěl. 😉 Tuto mrtvolu — Zákon s jeho příkazy a ustanoveními — netřeba křísit z mrtvých, protože stejně jako zombie ?‍♀️?‍♂️ sebou přináší jen smrt, včetně vysátého mozku. 😀

A co tedy ten holocaust a jiné hrůzy páchané, jak na Židech, tak i jiných národech?

Napíšu jen tolik: Co se týká Izraele, věřím, že dnešní Izrael není tím Izraelem, o kterém je psáno výše. Není to ten národ Mojžíšovy smlouvy, protože ta byla nenávratně ukončena. Tím, že Židy křesťanství neustále spojovalo s usmrcením Ježíše, si prošli spoustou křivd a pronásledování, a to z nich učilo národ, který je v mnohém hoden obdivu. Nic méně, v Božích očích mají stejnou hodnotu, jako všechny ostatní národy na celé zeměkouli. Bůh nikomu nestraní / nenadržuje, za všechny byla zaplacena stejná cena, která hodnotu každého člověka dostatečně vyjádřila – tou hodnotou je Boží život.

Takže, budeme jen mlčky přihlížet v domnění, že se tím naplňují jakási neodkladná Boží proroctví? Věřím, že je na nás, co dovolíme.