sozo.cz

Druhý příchod, vytržení, Beránkova svatba

Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená

Častý argument, že o dni a hodině návratu Ježíše Krista nikdo neví, je používán k tomu, že se jím není potřeba zabývat nebo že může nastat každou chvíli. Není možné dále takto argumentovat, poněvadž tento výrok již neplatí. Nejen, že Otec Synovi zjevil den i hodinu, ale tento návrat se…

Každá výzva, výpočet či naděje údajného vytržení, je prázdná naděje

Biblická zpráva o “vytržení” nikdy nebyla o letících věřících někam do nebe. Zahrnovala návrat Ježíše ženicha pro nevěstu, otevření portálu nebe, vzkříšení mrtvých a okamžitou proměnu žijících, kteří v té chvíli oblékli nesmrtelnost, tedy vítězství nad říší smrti a možnost vidět tváří v tvář. Byl to absolutní konec jakéhokoliv oddělení…

Uvidíte Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích (2)

Příchod Krista doprovázený ohnivými anděly jedoucími na koních a vozech, předpovídaný ve 2. Tesalonicenským, je popisovaný také v Izaiáši 66:15 „Neboť hle, Hospodin přijde v ohni a jeho válečné vozy jako vichřice, aby v rozlícení vylil svůj hněv a své hrozby v plamenech ohně. Neboť ohněm a mečem bude Hospodin…

Uvidíte Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích (1)

Následující text se může zdát neuvěřitelný, avšak všechny níže uvedené informace jsou převzaty z nezaujatých historických záznamů a lze si je snadno dohledat. Parousia – „Uvidíte Syna člověka … přicházejícího na nebeských oblacích“ V Markovi 14: 61-62 Ježíš prohlašuje, že velekněz Kaifáš, který ho vydal Římanům k popravě, uvidí Syna…

Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě

Ježíš řekl: Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ (Matouš 24:14) Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já…

Počítám do tří

Zaslechl jsem jedno z mnoha křesťanských vyjádření, v souvislosti se současnou krizí: “Pokud Jan před dvěma tisíci lety napsal, že je poslední hodina, tak dnes už je to poslední vteřina.” Jsem se tak zamyslel, co budou kazatelé říkat za dalších 100, 500, 1000 let… Třebas “Pokud Jan před třemi tisíci…

Vzat nebo zanechán?

Matouš 24:40-41 Tehdy budou dva na poli – jeden bude vzat a jeden zanechán, dvě meloucí při mlýně jedna bude vzata a jedna zanechána. Velmi často jsou tato místa chápána v souvislosti s budoucím příchodem Ježíše Krista. Naprosto jasně přeci potvrzují, že Ježíš jednoho dne přijde, z tohoto převráceného Světa…

Ježíš svým učedníkům lhal?

Spletl se Ježíš, když tehdy svým učedníkům řekl, že se někteří z nich dožijí jeho návratu, kdy přijde ve slávě Otce, v Královské moci, spolu s anděly, aby soudil a odplatil všem, podle jejich skutků? Nebo tu do dnešních dnů někteří z jeho učedníků stále chodí, jako dvatisíceletí starci? Mt…