Reakce na komentář

Nedávno byl pod jedním příspěvkem na facebooku uveden komentář, který se snažil reagovat na jakousi představu o tom, co obsahují články na stránkách SOZO. Protože jsem obdržel pár dotazů, jak na tento komentář reaguji, dovoluji si uvést jen stručné vyjádření. Každý čtenář těchto stránek může detailní rozbor toho, proč věříme tomu, čemu věříme najít sám v celém obsahu stránek a využít k tomu tematické menu v pravé části.

Reakce: Ne, nenaplnilo se vše do roku 70, nemohlo.

Lukáš 21:20 „Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. 21 Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, 22 protože toto jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. 23 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu. 24 Padnou ostřím meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všecky národy, a po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas. 25 „A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. 26 Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. 27 A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28 Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“ 29 A řekl jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. 30 Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již blízko. 31 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. 32 Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. 33 Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“

Zde jsou popsány události, jejichž naplnění Ježíš ohraničil generací, ke které byl poslán, a ke které zněla jeho slova. A jak řekl, „aby se naplnilo všechno, co je napsáno“, tak všechno, co bylo napsáno se skutečně naplnilo dříve než ta generace pominula, tedy v 60. a 70. letech prvního století. A jak Ježíš řekl Petrovi, dokonce i Jan se jeho slavného příchodu dožil.
https://sozo.cz/?p=8906
https://sozo.cz/?p=5561
https://sozo.cz/?p=6788

Reakce: Žádný tajný příchod Ježíše nebyl.

Naprosto souhlasím, žádný tajný příchod Ježíše nebyl. Ten příchod skutečně spatřili všichni obyvatelé země a byl natolik viditelný, že o něm psali i tehdejší historici Falvius, Tacitus. Do dnešního dne můžeme vidět následky tohoto příchodu – Chrám byl zbořen, už nikdy nebyl postaven a i kdyby se jej pokusili vystavět, nikdy Bohem nebude nazván Svatyní svatých, protože Nová smlouva tuto svatyni umístila do nás.
https://sozo.cz/?p=6417
https://sozo.cz/?p=7205

Reakce: A židovský chrám opravdu nebyl nebem a zemí, které byly zničeny.

Celá stará smlouva hovoří o chrámu jako o symbolu nebe a země, nic méně nešlo jen o pouhé zboření nějakého domu, jakožto symbolu, ale jako nedílné součásti Mojžíšovy smlouvy, bez kterého již nadále nebylo možné tuto smlouvu plnit. Byla tedy, přesně podle slov pisatele epištoly Židům, ukončena a veškeré prvky alias principy, podle kterých fungoval starý svět – tedy vláda zákona, který zmocnil hřích, který dal moc smrti a podsvětí, byly jednou pro vždy zničeny / roztaveny v ohni.
https://sozo.cz/?p=4894
https://sozo.cz/?p=8062

Reakce: Římská říše nebyla zničena, jen změnila formu.

Zcela nerozumím tomuto argumentu, ale i kdyby jen změnila formu, nic to nemění na faktu, že Zákon, jakožto nepřítel, vrah, služba smrti, mrtvá litera a dílo člověka, alias rukou psaný záznam, svědčící proti lidem, byl jednou pro vždy díky Kristu ukončen.
https://sozo.cz/?p=4923

Mějte prima den