sozo.cz

Josephus Flavius

Dva svědci, dvě olivy (2)

Dva svědci, dvě olivy (2)

V únoru 68 n.l. Ananos začal naléhal na obyvatele Jeruzaléma, aby se postavili proti zákonickým židovským fanatikům, kteří převzali chrám jako „darebáci prolévající krev.” Jan Levi z Gischaly, který předstíral, že stojí na straně Ananose, byl poslán jako velvyslanec (Válka židovská 4.3.13.). Zélótům však nalhal, že Ananos pozval římského generála…

Dva svědci, dvě olivy (1)

Dva svědci byli dva kněží z prvního století, Ananos syn Ananův a Ješúa syn Gamalielův. Podle Flavia vedli tito muži mírové hnutí v Jeruzalémě. Bylo to v době, kdy byli Zéloti rozhodnuti povstat a podnítit válku proti Římanům, ve snaze získat pro Izrael úplnou nezávislost. Jak dále v textu uvidíme,…

Uvidíte Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích (2)

Příchod Krista doprovázený ohnivými anděly jedoucími na koních a vozech, předpovídaný ve 2. Tesalonicenským, je popisovaný také v Izaiáši 66:15 „Neboť hle, Hospodin přijde v ohni a jeho válečné vozy jako vichřice, aby v rozlícení vylil svůj hněv a své hrozby v plamenech ohně. Neboť ohněm a mečem bude Hospodin…

Uvidíte Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích (1)

Následující text se může zdát neuvěřitelný, avšak všechny níže uvedené informace jsou převzaty z nezaujatých historických záznamů a lze si je snadno dohledat. Parousia – „Uvidíte Syna člověka … přicházejícího na nebeských oblacích“ V Markovi 14: 61-62 Ježíš prohlašuje, že velekněz Kaifáš, který ho vydal Římanům k popravě, uvidí Syna…

Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Následující řádky jsou textem z knihy Židovská válka, obsahující významné poznámky o židovské válce v letech 66–70, kterou napsal Josephus Flavius (*37/38 Jeruzalém – + kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Matitjahu, židovský kněz, učenec a historik. Vybraná pasáž popisuje poslední dny Jeruzalémského chrámu a židovské kněžské služby vůbec.…