Změna je možná

Ježíš mluvil pravdu, když poukazoval, že znovu podruhé přijde ještě za života apoštola Jana (J 21, 21-23). Řekl výslovně apoštolům, že neprojdou všechna města Izraele, dokud ON nepřijde (Mt 10, 23). Když Ježíš mluvil o svém příchodu s anděly k odplatě, zmínil, že kolem stáli někteří, kteří to zažijí (Mt 16, 27-28). Řekl veleknězi Kaifášovi a kněžské radě, že v oblacích uvidí přicházet Syna člověka (Mt 26,64). Apoštolům v soukromí řekl, že jejich generace nepomine, dokud nebudou splněny všechny věci, které předpovídal (Mt 24,34). A mnoho a mnoho dalších textů, které to potvrzují (např. Mt 23,37-36; Luk 23,27-30; 1.Petr.4,7; 1.Kor 7,29).

Všichni apoštolové věřili, že se Ježíš vrátí v jejich generaci, a ON jednoduše nelhal. Nejsme v období posledni doby, konce věků a Dne Páně, to vše představovalo ukončení věku Staré smlouvy. Již od zboření chrámu v Jeruzalémě v roce 70 n.l. jsme v PLNÉM VĚKU NOVÉ VĚČNÉ SMLOUVY MEZI BOHEM A LIDMI.

Je přece smutné zjistit, že nás celý život byl ovlivněn mýlkou a mohl se v určitých ohledech odvíjet poněkud jinak. Čas na změnu paradigmatu je a může přinést pozoruhodné výsledky.