sozo.cz

Mnozí věřící jsou jako starší bratr marnotratného syna

Mnozí věřící jsou jako starší bratr marnotratného syna

V poslední době jsem si při různých rozhovorech či diskuzích, vzešlých z témat uvedených na tomto profilu, mnohem více uvědomil, že mnozí věřící jsou jako starší bratr marnotratného syna, či dělník pracující celý den na hospodářově vinici. Stejně jako tito dva, ani oni tajně nesnáší velikost otcovy milosti či dobrotu hospodáře, o Božím svrchovaném rozhodnutí, komu se rozhodl je udělit, ani nemluvě.

Lukáš 15:29 On však svému otci odpověděl: ‚Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil jsi mu tučné tele.

Matouš 20:10 Když přišli ti první, mysleli, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři: “Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil jsi je na roveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!” On však jednomu z nich odpověděl: “Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi, co ti spatří, a odejdi! Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad správo udělat si ve svých záležitostech, co chci? Anebo závidíš, že já jsem dobrý?”

Římanům 5:18 A tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.

1. Korintským 15:22 Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni.

Koloským 1:19 neboť se Otci zalíbilo, aby v Ježíši přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže – aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *