sozo.cz

Jsi si jistý?

Jsi si jistý?

Jméno Ježíš doslova znamená “Bůh je spasení.” Jinými slovy, Bůh nenabízí spasení, On sám je tím spasením! Věřím tedy, že veškerá sláva za Jeho rozhodnutí zachránit vše, patří jen a jen Jemu, nikoliv nám, za naše rozhodnutí v Něj věřit.

Efezským 2:8 říká “Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta není z vás – je Boží dar.”

Nejen, že spasení je dar, který je dáván zdarma, dokonce i víra, díky které potřebuji věřit, je darem! Jsem si tedy jistý, že Bůh zachrání celé své stvoření.

Dovolte mi položit vám několik otázek …

Jak jsem řekl, jméno Ježíš znamená “Bůh je spasení.” Jsi si ty jistý, že Bůh někdy „spasením” není?

Ve Starém zákoně Pláč Jeremiášův 3:22 se říká, že “Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí.” Jsi si jistý, že jeho láska pomine a jeho soucit vůči některým někdy skončí?

V Lukášovi 19:10 Ježíš prohlásil, že “přišel hledat a zachránit ztracené.” Jsi si jistý, že bude hledat a zachraňovat jen některé ztracené?

V Efezským 1:10 prohlašuje, že “v plnosti času Bůh sjednotí všechny věci v Kristu.” Jsi si jistý, že v Kristu sjednotí jen některé věci?

Pavel píše v 1. Timoteovi 4:10 “máme naději v živém Bohu, který je Zachráncem všech lidí, zvláště věřících.” Jsi si jistý, že je Zachráncem jen některých lidí?

Jan 1:29 uvádí slova Jana Křtitele „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.” A Židům 9:26 tato slova doplňuje “nyní však je (Ježíš) zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení hříchu skrze svou oběť.” Jsi si jistý, že Ježíš sňal a rušil hřích jen některých?

V Koloským 1:19-20 stojí “neboť se Otci zalíbilo, aby v Ježíši přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.” Jsi si jistý, že Bůh se sebou smířil jen některé, a že skrze krev kříže způsobil pokoj jen s těmi některými? Jsi si jistý, že Bůh nesmířil vše na zemi i v nebesích?

V Římanům 5:18 stojí “A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.” Věřím, že jsi si jistý, že na všechny přišlo odsouzení, jsi si však jistý, že ospravedlnění přišlo jen na některé?

V Římanům 14:11 je psáno: “Jako že žiji já, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk se bude přiznávat k Bohu.” Jsi si jistý, že se skloní jen některá kolena a jen někteří se budou k Bohu přiznávat?

Ve Zjevení Jana 1:17-18 čteme Ježíšova slova “Neboj se. Já jsem první i poslední,ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí / pekla.” Jsi si jistý, že Ježíš získal klíče od smrti i pekla, aby tam On mohl hodit ty, které nepřišel odsoudit, nýbrž hledat, aby je zachránil?

Žalm 103:10 sděluje, že Bůh “s námi nenakládá podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění.” a Pavel v 1. Korintským 13:5 doplňuje, když zjevuje charakter Lásky, neboli Boha, “nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo.” Jsi si jistý, Bůh najednou začne podle hříchů jednat a odplácet, že jednou začne hledat svůj prospěch, začne se rozčilovat či hněvat a začne zlo počítat?

Na závěr bych rád prohlásil, vím, že v Ježíši je mnoho dobrých lidí, znovuzrozených věřících. Milují Boha a také věří, že peklo je stálou hrozbou, a nechtějí tedy, aby tam lidé šli! Jsou tedy nuceni se ptát lidí, jako jsem já, zda jsme si skutečně jisti, případně, jak si můžeme být jisti, že Bůh opravdu všechny zachránil, protože důsledky by byly hrozivé, pokud bychom se mýlili.

Jak jsem již řekl, jsem přesvědčen, že Bůh nedává spasení, On je spasení a On, jak Písmo prohlašuje, je Spasitelem všech. Chci tedy, aby lidé přicházeli k Ježíši nikoliv proto, aby se vyhnuli jakémusi odsouzení, ale aby mohli prožít navrácení a plnost radosti, kterou Bůh pro každého z nás připravil, a začít tuto radost žít už teď, díky tomu, že vstoupí do vztahu s Ním.

Takže ano, jsem si jistý, že Bůh zachránil všechny lidi? A co vy, ve světle výše uvedených skutečností, jste si jistí, že nezachránil?

Phil Henry
https://www.philhenrypowergospel.org

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *