sozo.cz

Proč mě zaujala kniha Petera Hietta?

Proč mě zaujala kniha Petera Hietta?

Proč mě zaujala kniha Petera Hietta, ze které jsem zveřejnil včerejší článek s názvem “Vzpomínáte, co Bůh řekl Ezechielovi?

Knihu mám doma už delší dobu, no otevřel jsem ji teprve včera a podivil se, ze její autor naprosto přesně popisuje myšlenky, a dokonce i biblická místa, na která jsem narážel poslední rok, co jsem začal zpochybňovat své dosavadní přesvědčení, nedávající mi odpovědi na mou základní otázku: “Je Bůh opravdu takový, aby započal něco, co se mu vymkne z rukou, a tak to vyřeší tím, že to, co se nepolepší, bude za trest mučit celou věčnost? Proč to tedy začal, když věděl, jak to dopadne?” Dle mého názoru, bezcitná náboženská teologie šmahem odpoví, že ano a vymluví to tzv. svobodnou vůlí člověka. No, mě to neuspokojilo a jsem rád, že mohu nacházet i další lidi, kteří téhle evangelikální teorii o sobeckém Bohu, hledajícím vlastní prospěch, vypočítávajícím i ty nejmenší hříchy každého člověka, a trestajícím jejich přestoupení, přestávají věřit. Díky teto odvaze, začít přemýšlet o tom, čemu vlastně věřím, pochybovat o tom a ptát se, nachází Boha Otce, kterého je bible plná a na všech místech potvrzující, že Otec svým božským přístupem, nejenže smířil všechny věci i lidi na zemi, ale dokonce všechno i v nebi, přesně tak, jak si usmyslel, a je tedy vážně schopen vše učinit nové.

Koloským 1:19-20 “neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.”

A když mluví o všem či všech, tak jsem čím dál více přesvědčen, že opravdu myslí vše, od archandělů, andělů, cherubů v nebesích či povětří, přes Adama, lidi z doby Noe, Sodomské i Gomorské, Kanánské a dokonce i tu historicky největší smilnici té doby, tedy babylonskou nevěstku, kterou se stal sám Jeruzalém. Však o tom fantasticky píše právě Ezechiel i další místa staré i nové smlouvy.

Ezechiel 16:52-57,61-63 “Ano, ty tedy nes svou ostudu, kterou jsi přisoudila svým sestrám. Pro hříchy, jimiž jsi jednala ohavněji než ony, budou spravedlivější než ty. Ano, ty se tedy styď a nes svou ostudu, když jsi své sestry prohlásila za spravedlivé. I změním jejich úděl, úděl Sodomy a jejích dcer, úděl Samaří a jeho dcer a také úděl, tvůj úděl uprostřed nich, abys nesla svou ostudu a zahanbila se za všechno, co jsi spáchala, když ses pro ně stala útěchou. Tvé sestry, Sodoma a její dcery, se navrátí k svému dřívějšímu stavu. I Samaří a její dcery se navrátí k svému dřívějšímu stavu a také ty a tvé dcery se navrátíte k svému dřívějšímu stavu. V době, kdy byla znát tvá vznešenost, ( nebylo z tvých úst o tvé sestře Sodomě slyšet, ) dříve než bylo odhaleno tvé zlo jako v době tupení od dcer Aramu a celého jeho okolí, pelištejských dcer, které tebou ze všech stran opovrhují. … Pak si vzpomeneš na své cesty a budeš zahanbena, až přijmeš své sestry, od těch starších než jsi ty, po ty mladší než jsi ty, a dám ti je za dcery, ne však podle smlouvy s tebou. Já tedy ustanovím svou smlouvu s tebou a poznáš, že já jsem Hospodin, aby ses rozpomenula a styděla ses a už sis kvůli své ostudě nedovolila otevřít ústa, až se s tebou usmířím za všechno, co jsi spáchala, je výrok Panovníka Hospodina.”

Efezským 3:10-11 “Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.”

Žel, opět jen náboženská pýcha si celou tuto věc zprivatizovala a začala rozdělovat na “ty naše spasené a ty na cizí zatracené” Napasovala se na místo Boha a troufá si tvrdit, že když někdo odmítá ji, odmítá Boha, když někdo neposlouchá ji, neposlouchá Boha, když někdo neplatí ji, okrádá Boha, a je tedy hoden vyčlenění ba primo zatracení, které sama stvořila, aby jím svá tvrzení, skrze šíření strachu, upevnila. Čímž už 2000 let stále supluje zlo, které Ježíš dávno porazil, a troufám si povědět, že se tak stává jedním největších novodobých nepřátel Bozi dokonané záchrany vůbec.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *