sozo.cz

Vzpomínáte, co Bůh řekl Ezechielovi?

Vzpomínáte, co Bůh řekl Ezechielovi?

Vzpomínáte, co Bůh řekl Ezechielovi? „Synu člověčí, tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme ‘žádnou naději, jsme ztraceni.'” (Ezechiel 37:11) Lidé v „Pekle” nemají naději, ale to neznamená, že ani Naděje už je nemá. Bůh řekl Ezechielovi, aby prorokoval (to je dech a slovo) řka: „Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin – až otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili” (Ezechiel 37:12-14). To je „celý dům Izraele”! Do „celého domu Izraele” patří také Jidáš a farizeové.

Snad proto Pavel napsal: „Nakonec však bude spasen celý Izrael” (Římanům 11:26). Ale to není celé „celého”. O šest veršů později napsal: „Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. … Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu bud’ sláva na věky! Amen” (Římanům 8:32.36).

Pavel také napsal: „Jako v Adamovi všichni umírají, tak y Kristu všichni ožijí… aby byl Bůh všechno ve všem. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé?” (1. Korintským 15:22.28-29) A rovněž, napsal: „Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými” (Římanům 5:18-19).

Možná Ježíš, když řekl „hle, činím všechno nové” (Zjevení 21:5), myslel to doopravdy.

Z knihy Petera Hietta | Historie času …a původ mého já

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *