sozo.cz

Myslíte, že Bůh na vás naloží něco, čeho by se sám ani prstem nedotkl?

Myslíte, že Bůh na vás naloží něco, čeho by se sám ani prstem nedotkl?

Lukáš 11:46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.”

Ježíš velmi důrazně napomínal zákoníky, že na lidi nakládají taková nařízení, která ani sami nebyli schopni či ochotni plnit a zachovávat, obrazně řečeno, ani prstem se jich dotýkat. Jinými slovy, poukázal na to, co by On, jakožto dokonalý obraz Otce, nikdy neučinil. Souhlasíte?

Čtěme dále…

Matouš 5:44-48 “Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť On nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Když se podíváme na tato místa, opět čteme něco, co je vyjádřením samotné Boží podstaty. Dokonce je to spojeno se slovy, “abyste byli syny svého Otce” a “Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.” Tedy toto chování, či tento charakter je vyjádřením dokonalosti, a zjevně pro nás není nedosažitelným.

Takže, myslím si, že není lepšího vyjádření Otcova charakteru a jeho propojení s námi, jakožto jeho dětmi, nežli je toto místo. Za zajímavost stojí, že nikde v bibli nejsou tato Ježíšova slova, a potvrzuje to i jeho jednání, spojena s jakoukoliv lidskou iniciativou. Nejsou svázána s podmínkou pokání, či vyjádřením lítosti, ani čehokoliv dalšího, co by očekával z druhé strany. A tak je řečeno i nám, že máme jednat stejně – tedy bez podmínek. Dokonce platnost jeho slov není ani nijak časově ohraničena, tedy, jak dlouho bychom v tomto postoji měli setrvávat, případně, kdy nastane chvíle, kdy už se těmito slovy nebudeme muset řídit.

I apoštol Pavel popisuje Boží charakter v 1. Korintským 13: 5-6 Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nenechá se vyprovokovat k hněvu, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží.

Proč nás tedy nezarazí taková učení, která tvrdí, že Bůh se těmito slovy řídit nemusí? Tvrdí totiž, že Bůh je stejný pokrytec, jako byli ti zákoníci, které Ježíš napomínal, ačkoliv ani on sám se tak chovat nezamýšlel? Naložil snad na nás taková břemena, kterých se On sám ani prstem nedotkne?

Říkají, že Bůh bez odpuštění uvrhne ty, kteří nesplní jeho podmínky, tedy neučiní pokání, neprojeví lítost, ba dokonce jej pronásledují a třeba i urážejí, do věčných ohnivých muk, která údajně sám stvořil, kde je celou věčnost bude bez slitování mučit. Ačkoliv říká, že nepočítá zlo, bude počítat hříchy všech, a to i ty nejmenší, a pořádně jim to za ně spočítá. Ačkoliv říká, že se smířil se světem, a že lidem přestal počítat hříchy, smíření jednou popře, a každému jeho hříchy předhodí. Ačkoliv říká, že vše vydrží, a že se nenechá vydráždit k hněvu, ve skutečnosti to nevydrží, ba co víc, v hněvu bude hubit nepřátele, kterým my máme odpouštět, modlit se za ně, milovat je, a činit jim dobře, bez ohledu na to, jak se k oni chovají k nám či k němu.

Je tedy Bůh pokrytecký, jako ti zákoníci? Naloží na nás něco, čím se on řídit nehodlá? Směle odpovím, že není a nenaloží, nikdy!! A věřím, že v tomto se se mnou shodnete i vy, kteří se se mnou v jiných věcech neshodnete.

Tak proč i my lidem říkáme, že se tak chová? Proč hledáme výmluvy, jako tzv. doba milosti, ve které se Bůh takto zavázal jednat, ale jen, co ta doba pomine, začne se chovat v přímém rozporu s tím, kdo je? Na víc, nám žádnou výjimku nedal, my to musíme naplnit bezpodmínečně. Jen pro zajímavost, doba milosti je výrazem, o kterém nikde v bibli není ani zmínka. Tento výraz vychází pouze z výkladů a učení, a vznikl jen proto, aby výše popisované Boží schizofrenní jednání obhájil.

Zkuste nad tím prosím zapřemýšlet, dříve než těmto věcem uvěříte, nebo je dokonce začnete vyučovat. Je totiž tolik učení, která, aby dávala smysl, vyžadují z Boha učinit takovou zvláštně nečitelnou a těžko odhadnutelnou strašidelnou bytost. Bůh však takový není, a nikdy by na nás nenaložil něco, čeho by se sám ani prstem nedotkl.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *