Duch církve

Než nastal temný věk, věřící v Krista věřili v apokatastázi, tj. obnovení všech věcí, tak jak o tom hovořili i proroci. Byli to, napsáno dnešní terminologií, univerzalisté, kteří věřili, že Ježíš Kristus je skutečně Spasitelem celého lidstva.

Jakmile však Konstantin učinil z křesťanství náboženství Římské říše, moc lásky vůči všem byla nahrazena vojenskou a politickou mocí. Církev se stala tyranem. Ti věřící, kteří přijímali univerzalismus, byli vyloučeni a církev byla infikována pohanským pojetím pekla a věčného zatracení. Věřím, že toto byl skutečný důvod, proč západní svět vstoupil do věku temna. Učení pekla totiž převrátilo mysl těch, kteří byli v církvi, a dokonce její hranice i přesáhlo.

Následující citace pocházejí z úst či pera historických křesťanských vůdců, kteří používali pohanské pojetí pekla, aby udrželi prosté masy pod vlivem nenasytných a často velmi zlých politických a náboženských vůdců, jak mužů, tak i žen. Církev se stala mnohem účinnějším prostředkem zotročování mas, než vojenská moc, a v průběhu staletí povstaly další stovky tisíc církevních vůdců, kteří by zde také mohli být citováni, vyjadřují totiž podobné myšlenky jako ti, kteří jsou uvedeni níže.

Existují i takoví křesťanští kazatelé, kteří učí, že Bůh předurčil většinu lidstva k věčnému mučení, takže ta zbylá hrstka „vyvolených“ by si více měla vážit svého spasení, tím spíše, až uvidí, čeho byli ušetřeni. Je to choré? Myslím, že ano, však se přesvědčte sami.

Srovnejte tato vyjádření s Ježíšovými slovy, např. když napomenul Jakuba a Jana, jakého že jsou ducha, pokud chtějí nechat spálit celé město. Mělo by být tedy zcela zřejmé, z jakého ducha hovořili i tito muži. Strach ovládal církev po dlouhou dobu a je čas na velkou změnu. Je na čase, abyste přidali svůj hlas k mnoha těm, kteří vycházejí z tisíců církevních denominací, zůstávají tak součástí jediného těla Kristova, a odmítají nadále zůstávat pod vlivem této temné mytologie, která je nutí uctívat zlo i smrt, ačkoliv Ježíš již dávno dokonal.

(Níže uvedene citáty povstaly z hlav lidí, kteří by měli být rozeznáni podle lásky. No spíše to vypadá jak ze zápisníku psychopata. Sladká i hořká voda z jednoho pramene. Pozn. SOZO)

Začtěme se tedy do výroků celé armády Božích ochránců pekla.

Thomáš Akvinský
„Aby si svatí mohli důkladněji užívat svého blahoslavenství a vůči Bohu za to přinášeli hojnější díky, je jim poskytnut dokonalý pohled na trestání všech zatracených.“

Peter Lombard, Mistr vět
„Proto vyvolení vyjdou … a uvidí utrpení bezbožných, a když jej uvidí, nebudou truchlit, ale budou radostí uspokojeni při pohledu na nevystižitelnou pohromu bezbožných.“

Martin Luther
Odpověď na otázku, zda blahoslaveným nebude smutno, když uvidí, že jejich nejbližším a nejdražším je odplaceno mučením: „Ani v nejmenším.“

Gerhard
„… Blahoslavení budou moci vidět své přátele a partnery mezi zatracenými tak často, jak se jim zlíbí, avšak bez nejmenšího soucitu.“

Andrew Welwood
„Radostí bez sebe z pozorování Boží pomsty a dýmu vystupujícího z mučení bezbožných, jakožto jeho konečného uspokojení“.

Samuel Hopkins
„Toto představení božského charakteru bude nejzábavnější pro všechny ty, kdo milují Boha, a poskytne jim nejvyšší a nevýslovné potěšení, když oheň tohoto věčného trestu nakonec z velké části zakryje světlo nebe a završí tak velkou část štěstí a slávy požehnaných.“

Biskup Newcomb
„Dveře milosrdenství se zavřou a všechen soucit Bůh odepře, a ti, kteří se budou smát jejich zničení; andělé a světci, kteří se budou radovat, když uvidí pomstu nad spolupracovníky ďábla, jejich zatracení, a budou se radovat z jejich utrpení. “

Minucius Felix, 230 n.l.
„Proti tomuto mučení už nebude nalezeno žádné opatření ani ukončení. Citelný oheň bude spalovat jejich končetiny a zároveň je obnovovat, živit se jimi a vyživovat je.“

Cyprian 258 n.l.
„Zatracená těla odsouzených v tomto živém ohni doutnají a planou.“

Tertullian
„V tom největším ze všech výjevů, v tom posledním a věčném soudu, jak budu žasnout, jak se smát, jak se radovat, jak jásat, když vidím tolik pyšných panovníků, kteří zasténají v nejhlubší propasti temnoty, tolik soudců spalovaných v plamenech zuřivějších, než jakými kdy oni sami pálili křesťany; tolik mudrců a filozofů červenajících se v žhavých plamenech i se svými oklamanými žáky, tolik pisatelů tragédií mnohem lépe popisujících své utrpení; tolik tanečníků, uvržených od trápení mnohem mrštněji, než kdy předtím dokázali.

Augustin 430 n.l.
„Ten oheň je smrtelnější, než kterýkoli člověk, mohl v tomto životě strpět … Ti, kteří budou trpět, nebudou vědět, co se děje na vnitřním místě radosti u Pána, kdežto ti, kteří se budou radovat, budou vědět, co se děje na vnějším místě temnoty u ďábla.“

Caesarius Arleský
„Oheň v očistci bude strašlivější, než cokoli, co si v tomto světě můžete představit, nebo snést. Ten, kdo se teď bojí dát svůj prst do ohně, což se nebojí, že bude ponořen v mučení? “Hom. I. str. 5

Tomáš Akvinský
„Stejný oheň trápí zatracené v pekle a spravedlivé v očistci … Nejmenší bolest v očistci převyšuje největší bolest v tomto životě.“

Fray Luis De Granada 1588
„Ti odsouzení v krutém hněvu a zoufalství obrátí svou zuřivost proti Bohu a proti sobě, odkousnou si své maso svými ústy, vylomí si zuby skřípáním, zuřivě si strhnou nehty a věčně se budou rouhat proti Soudci … Jak nešťastné jsou jazyky, které neřeknou nic, než rouhání! Jak ubohé jsou uši, které neuslyší žádný zvuk, jen sténání! Jak nešťastné jsou oči, které neuvidí nic jiného, než utrpení! Mučená těla, která nebudou mít žádné úlevy, jen plameny … Jsme zděšeni, když slyšíme o katech – bičování mužů, jejich půlení, rozčtvrcení, roztrhání na kousky, jejich spalování kusy žhavého kovu. Ale tyto věci jsou jen žertem, jen stínem ve srovnání s mučením příštího života.“

Ignác z Loyoly 1548
„Představme si peklo a představme si, co je nejhorší – hrozná jeskyně plná černých plamenů. Síra, ďáblové, draci, oheň, meče, šípy a nespočet zatracených, kteří řvou v zoufalství. Představte si to nejhorší, co můžete, a pak řekněte: „Všechno to není nic ve srovnání s peklem.“… V této podzemní jeskyni se shromažďuje a vynáší veškerá špína světa, bez dechu či vzduchu, což musí vést k nejhoršímu moru“

Jonathan Edwards
Zprávy o něm uvádějí, že lidé opouštěli jeho kázání a páchali sebevraždy ze strachu, který jim vštěpoval.
„Pohled na utrpení zatracených zdvojnásobí nadšení lásky a vděčnosti nebeských svatých … Svět bude pravděpodobně přeměněn v ohromné jezero nebo kapalnou ohnivou kouli, do které budou bezbožní uvrženi, a házeni sem a tam, aniž by měli ve dne v noci odpočinutí. Obrovské ohnivé vlny se budou nepřetržitě převalovat přes jejich hlavy. Jejich hlavy, jejich oči, jejich jazyky, jejich ruce, nohy, jejich bedra a jejich život budou navždy plné tekoucího ohně, dostatečně žhavého na to, aby roztavil samotné skály i živly, a zároveň všichni budou naprosto při smyslech, aby toto mučení cítili, ne na jednu minutu, ani na jeden den, ani pro jeden věk, nebo dva věky, ani sto věků, ani deset tisíc miliónů věků, jeden po druhém, ale nekonečně a navždy, bez jakéhokoli konce, a nikdy nebude ulehčení … Zde na zemi mají všichni soudci příměs milosrdenství, ale Boží hněv bude vylit na bezbožné bez jakékoliv příměsi … Představte si, že jste vrženi do ohnivé pece a představte si, že vaše tělo by tam mělo ležet čtvrt hodiny, plné ohně, uvnitř i vně, žhavý oheň, a stále byste byli plně při smyslech; jakou hrůzu byste cítili při vstupu do takové pece? Ach! Jak by se tedy vaše srdce ponížilo, kdybyste věděli, že ani po milionech a miliónech věků nebude vaše trápení blíž ke konci, než kdy předtím. Ale vaše trápení v pekle bude nesmírně větší, než tato ilustrace představuje … Propast je připravena, oheň je připraven, pec je nyní horká, připravena přijmout bezbožného: Plameny nyní zuří a planou. Bůh, který vás drží nad propastí pekla, téměř stejným způsobem, jako člověk drží pavouka nebo nějaký odporný hmyz, který vás obtěžuje, je strašně vyprovokován … On bezbožné pošlapá pod svýma nohama nevysvětlitelnou zuřivostí … rozšlape je tak, že jejich krev bude stříkat, aby pokropil svůj oděv a zabarvil veškeré své roucho … Nedokážete ani stát před rozzuřeným tygrem, co potom uděláte, když Bůh přispěchá proti vám ve svém hněvu? … Hříšníci budou v rukou rozhněvaného Boha … Pohled na pekelné mučení navěky umocní štěstí svatých … Může věřící otec v nebi být spokojený se svými nevěřícími dětmi v pekle? Říkám ti, ano! Bude to jeho smysl pro spravedlnost, který vyroste spíše, než aby přišel o svou blaženost.“

Jeremy Taylor
„Těla zatracených se budou v pekle plnit jako réva ve vinném lisu, kde se vzájemně tlačí, dokud se nerozdrtí. Všechny smysly i orgány budou zasaženy těmi nejhoršími utrpeními … Manželé uvidí své manželky, rodiče uvidí své děti trápené před jejich očima … Tento dočasný oheň je jen jako namalovaný oheň ve srovnání se skutečným ohněm v pekle.“

Francis De Sales 1622
„Představte si temné město, které hoří a zapáchá ohněm a sírou. Zatracení jsou v hloubi pekla v tomto strašném městě, kde naprosto při smyslech trpí nevýslovnými utrpeními. Zvažte především věčnost jejich bolesti, což hlavně činí peklo nesnesitelným.“

Barrow
„Naše těla budou nepřetržitě zasažena sirným plamenem pronikajícím do nejhlubších šlach.“

John Bunyan 1688
„Jejich těla budou vzkříšena z mrtvých jako nádoby duše – nádoby hněvu. Duše bude dýchat pekelný oheň a kouř a uhlí bude vypadat, že visí na jejich hořících rtech. Tvář, oči i uši budou vypadat jako komíny a průduchy pro plameny a kouř, který Bůh, svým dechem, zapálí, aby byli drženi jeden po druhém, ve velkém mučení a úzkosti zároveň.

Baxter 1691
„Je nesnesitelné pálit část těla tím, že ji držíte v ohni? Co tehdy až budete trpět desettisíckrát více a navěky v pekle?“

South 1716
„Všechny rány, které Bůh dává hříšníkovi, budou jako od štíra, každá bolest, kterou způsobí, bude krutější než pomsta; každá schopnost duše i těla bude mít vlastnosti, že na ně bude možné aplikovat zvláštní utrpení a budou udeřeny přímo tam, kde mají nejrychlejší, nejostřejší a citlivější smysl pro jakoukoli bolest“

Thomas Boston 1732
„Bůh bude držet hříšníky nad jámou pekla jednou rukou, zatímco druhou je bude mučit … Bůh je nebude litovat, ale smát se jejich zkáze … Spravedlivé shromáždění v nebi se bude radovat a zpívat, z toho jak Bůh své soudy provádí, a kouř bude stoupat navěky.“

Alban Butler 1773
„Myslíme si, že Bůh ve své přirozenosti nalezne v trápení dostatečné uspokojení jeho vyprovokované pomsty?“ Ne, ne, On vytváří nové nástroje, které jsou násilnější, bolestivější, a pro nás naprosto nepředstavitelné. Větší než všechna ta nejkrutější trápení, které podstoupili zločinci, nebo vynalezli ty nejbarbarštější tyrani – více než všechna mučení mučedníků shrnuta dohromady.“

John Whitaker 1783
„Těla zatracených budou celá solena ohněm, tak žhavým a nesnesitelným, aby spaloval zuřivěji, a přesto se nikdy nespotřebuje.“

John Wesley 1791
„Není běžné říkat dítěti: „Dej prst do ohně té svíčky a vydrž jednu minutu? “ Jak potom snesete pekelný oheň? Určitě by to bylo strašné mučení, než by maso vyhořelo jen z jednoho prstu, co teprve, když se celé tělo ponoří do ohnivého jezera, které hoří sírou? … Bezbožní budou kousat své jazyky pro úzkost a bolest, budou proklínat Boha a dívat se přitom vzhůru … Vězte, že všechna ta trápení těla a duše budou bez přestávky. Jejich utrpení je stále tak extrémní, bolesti stále tak intenzivní, neexistuje možnost omdlít a odpočinout, ne, ani na okamžik … Tomu utrpení není konce a bolest těla i duše se nepřiblíží konci o nic víc, než tomu bylo před milióny let.“

Isaac Watts
Jaká blaženost naplní vykoupené duše, když budou ve slávě přebývat, aby viděli hříšníka, jak se válí v neuhasitelných plamenech pekla.

Antonín Maria Claret
Jakmile je duše odsouzena Bohem, pak Boží přátelé souhlasí s Božím soudem a odsouzením. Po celou věčnost nebudou mít na tohoto ubožáka pomyšlení. Spíše budou spokojeni, když ho uvidí v plamenech, jako oběť Boží spravedlnosti … Spravedliví se budou radovat, když uvidí pomstu … Matka se bude dívat z ráje na svého vlastního odsouzeného syna, aniž by se slitovala, tak jako by ho nikdy neznala.“

Biskup Oxendenský
„Navždy! Mučení navěky! Zatracení navěky! Bylo by obtížné změřit vody moře, ale je rozhodně nemožné spočítat roky neomezené věčnosti. Za milion let jako na začátku. Boží hněv v pekle bude vždy „hněvem, který přichází“ Jen málo lidí je v tomto světě trápeno, ale mají nějaký odpočinek. I v bouři mezi blesky je vždy nějaký klidu. Ale v té bouři, která dopadá na obyvatele pekla, není žádné odpočinutí.“

John Kalvín
Kalvín popisuje peklo: „Navždy zatížené strašlivou bouří, kde se bezbožní budou cítit trháni rozhněvaným Bohem a probodáváni smrtelnými bodáními, vyděšení hrůzami Božími a drcení váhou jeho ruky, takže potopení se do jakékoli hlubiny by bylo tolerantnější, než chvíli setrvat v těchto hrůzách.“

Charles Spurgeon
„Až zemřeš, bude trápena jen tvá duše a bude to v peklo, ale v den soudu se k ní připojí i tělo, a pak tam budeš celý. Tvá duše i tělo budou plné utrpení. V ohni, takovém, jaký máme zde na zemi, bude vaše tělo ležet, navždy a bez konce. Na každý váš nerv bude ďábel navěky hrát svou ďábelskou melodii pekelného nepopsatelného žalozpěvu.“

Bonhour
„Věčnost je vyryta v plamenech, které je mučí … Ó myšlenka na mučení! Bídný stav! Pálení navěky! Pláč navěky! Zuřivost navěky!“

Reverend J. Furniss
„Malé dítě, pokud půjdeš do pekla, bude po tvém boku ďábel, který tě udeří. Udeří tě každou minutu navždy a navždy bez zastavení. První úder způsobí, že tvé tělo bude stejně nemocné, jako tělo Joba. Pokryté, od hlavy k patě, vředy a boláky. Druhá rána způsobí, že tvé tělo bude dvakrát tak nemocné, jako tělo Joba. Třetí rána způsobí, že tvé tělo bude třikrát tak bolavé, jako tělo Joba. Čtvrtá rána způsobí na tvém těle čtyřikrát více ran, než mělo tělo Jobovo. Jak tedy bude tvé tělo vypadat poté, co jej ďábel bude mlátit každou chvíli po dobu sto milionů let, aniž by přestal? Možná v tuto chvíli, v sedm hodin večer, nějaké dítě prostě jde do pekla. Zítra, v sedm hodin, jděte, zaklepejte na brány pekla a zeptejte se, co dítě dělá. Démoni půjdou a podívají se. Vrátí se znovu a řeknou, že dítě hoří. Přijďte za týden a zeptejte se, co dítě dělá teď? Dostanete stejnou odpověď, hoří. A za rok dostanete stejnou odpověď – stále hoří. Přijďte za milion let a položte stejnou otázku, odpověď bude stejná – stále hoří. Takže, pokud budete přicházet navěky věků, vždy dostanete stejnou odpověď – dítě hoří v ohni … Malé dítě je v peci s roztavenou rudou. Slyšíte, jak křičí, aby se dostalo ven? Podívejte se, jak se v ohni otáčí a krouží. Bije hlavou o strop pece a dupe svými malými nohami o její podlahu.“

John Gill
„Neboť každý bude osolen ohněm. To znamená, že každý z těch, kdo překračují Boží zákon, uráží každého, kdo věří v Krista, setrvává ve svých hříších a s hříšnými společníky; každý z nich je vržen do pekla, kde červ svědomí neustále hlodá, a oheň božského hněvu stále hoří. Tím ohněm bude každý z nich osolen. Oheň pekla, jak hoří, mučí a trápí vzpurné hříšníky, nebudou jim pohlceni, ale bude to pokračovat. Mučená duše nikdy nezemře, ani neztratí žádnou ze svých schopností, a zejména neztratí její hlodání a mučení svědomí. A to, že pekelný oheň je neuhasitelný znamená, že i když v něm budou hříšníci nevyslovitelně mučeni, nebudou spotřebováni; kouř jejich trápení bude stoupat na věky věků. A to, že nebudou ohněm pekla zničeni, ale budou v něm uchováni k věčnému utrpení, způsobí osolení, které je jako maso pro toto utrpení zakonzervuje.“

J.I. Packer
„láska ani slitování vůči obyvatelům pekla do našich srdcí nevstoupí.“

Katolická pravda
„Jaké to bude pro matku v nebi, která uvidí, jak její syn hoří v pekle? Oslaví Boží spravedlnost.“

Nemyslete si, že tento druh kázání již ze světových kazatelen neuslyšíte, naopak, taková kázání, v různých obměnách, zní nepřetržitě až do dnešních dnů.

Upraveno z článku Gary Amiraulta | Duch církve