Co Bůh očistil, neměj za nečisté

V knize skutků můžeme číst příběh, kdy Bůh Petrovi několikrát ukázal, z nebe sestupující plachtu plnou nečistých zvířat a celý tento obraz zakončil slovy: „Zabíjej a jez, protože to, co jsem očistil, neměj za nečisté.“

Aby nebyla mýlka, o čem tento příběh byl, můžeme dále číst, že se Petr přesunul do domu, pro Židy nečistého, římského vojáka, který ještě ke všemu byl okupantem jejich země. Zde se představil slovy jako „kdyby bylo na mě, tak jsem ani nepáchnu.“ Zeptal se, proč si ho nechali zavolat, a když se dověděl podrobnosti, pokračoval dál ve své řeči. Následně se odehrálo něco, co nikdo z nich nečekal. Bez výzvy, bez modlitby spasení, bez pokání, bez jakéhokoliv obřadu sestoupil Duch Svatý a naplnil všechny, kteří se tam v ten moment nacházeli. Bůh dokonce nečekal ani na to, až Petr svou řeč dokončí. Jinými slovy, Petr to tam nepřišel udělat, Petr to potřeboval vidět. Potřeboval vidět naprosté potvrzení předchozího zjevení. Potřeboval vidět, že Bůh ho neposlal vyzvat je k očištění, ani mu nechtěl ukázat, že by jejich nečistotu začal tolerovat, ukázal mu, že nečistota přestala existovat.

Byla to pro tehdejší židovské věřící tak neskutečná a nepochopitelná událost, že si Petra okamžitě ostatní apoštolové pozvali na kobereček, kde jim musel vysvětlit, co se u Kornelia stalo. I když jim to vysvětlil, přesto nebyli schopni to pochopit ani přijmout. Prostě to vzali jako zvláštní překvapivou událost a nadále zůstávali ve svém „židovství.“ Dokonce i samotného Petra musel Pavel napomenout, protože toto rozdělování na čisté a nečisté zůstávalo nadále v hlavách někdejších věřících, takže i Pavla, kvůli hlásání tohoto naprostého smíření, začali nakonec pronásledovat.

A co vy? Jak si dnes poradíte s tímto vyhlášením, navíc doplněným dalším obrovským množstvím smělých prohlášení Jana Křtitele, Ježíše, Pavla, Jana i dalších pisatelů??

J 1:29 Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.“

Žd 9:26 …nyní však je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení hříchu skrze svou oběť.

Ř 8:3 Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle,

1J 2:2 On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

1J 4:10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

Žd 2:17 A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu.

Kol 1:20 … skrze něho smířila všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.

2Kor 5:19 …Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich hříchy, uložil v nás to slovo smíření.

Nezbývá tedy než povědět „Co Bůh očistil, ty neměj za nečisté. Co Bůh odstranil, nepokoušej se znovu vzkřísit, abys to vrátil zpět!“ Ani pro sebe, ani pro druhé. Jinak totiž, podobně jako Petr a spol, budeš v neustálém pokušení žonglovat a vymýšlet, jakže to Bůh asi myslel, když ústy tolika svědků potvrdil, že hřích zcela odstranil a přestal počítat – všem.