Píseň Mojžíšova a píseň Beránka (1)

„Zbavil ses Skály, která zplodila tě, na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: „Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení – to jsou oni, synové, v nichž není víry. Nebohem svým vzbudili mé žárlení, popudili mě svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení, nerozumným národem je popudím. Už vzplanul oheň mého hněvu, už šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její úrodu, zapálí i horské základy! Má je pomsta, já zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl už je pro ně připraven!“ Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid.“

Tato píseň se nazývala Mojžíšova píseň a Bůh požadoval, aby se ji Izraelité naučili jako varování a zároveň proroctví v očekávání jejich budoucího odpadnutí v zaslíbené zemi. Bůh věděl, že i přes jeho požehnání se k Němu Izrael obrátí zády a bude následovat jiné bohy, což přinese božský soud. Když se to v určený čas, oné poslední zvrácené generace, vyplnilo, píseň, kterou se naučili před generacemi, byla svědkem proti nim.

Často mluvím o tom, že Stará smlouva, její proroctví a sliby v sobě obsahovaly nutnost vyplnění nejrůznějších jak odměn, tak ale i trestů a hrůzných událostí, v přesném vyplnění celkového kontextu.
Když ve Zjevení 15 kapitole mluví Jan o konečném Božím hněvu je nutností znát, k jakému času se tento konečný hněv vztahuje. Dnešní kazatelé a církve rádi zneužívají mnoho biblických pasáží k umravňování svých oveček hrozbami nejrozličnějších forem vylévání Božího hněvu. Tady, ale v úplném závěru písně jasně Mojžíš definuje, o jaký čas půjde. Píseň Mojžíšova předpověděla události týkající se Izraele a jeho posledních dnů. Tím, že církev dnes vztahuje na sebe a své okolí tyto události a vykrádá jejich terminologii, jako poslední dny, den Páně, dny odplaty apod. se dopouští obrovského omylu, který v důsledku pomáhá udržovat celý zdejší svět ve zkáze.