Píseň Mojžíšova a píseň Beránka (2)

Proroctví Mojžíšovi písně není pro nás, ale můžeme se z něj radovat a pozorovat prapodivnou cestu Izraele. Když Píseň říká: „On jistě pomstí krev svých služebníků“.

O kom je řečeno, že na nich bude pomstěna krev proroků a služebníků? To odhaluje sám Ježíš, když svým současníkům říká: „Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat je od města k městu. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi – od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení!“

Píseň mluví o posledních dnech a konečné pomstě, kterou Zákon vyžadoval, a zcela přesně identifikuje čas a generaci, na kterou toto vše přijde.

Souvisí to i s obrazem, který vidí Jan ve Zjevení v 15 kapitole, kdy jsou andělé vyzváni k vylití konečného Božího hněvu, který je opět identifikován a potvrzen ap. Pavlem na koho bude vylit: „Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv už na ně dopadá.“

Ve Zjevení 15 jsou u této příležitosti vylití konečného Božího hněvu zpívány dvě písně. Píseň Mojžíšova a píseň Beránka. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. První symbolizovala konec Mojžíšova věku a druhá byl počátkem království Božího syna pro ty, kteří se dočkali spásy a na znamení smíření pro všechny národy v budoucnosti. Spravedlnost nyní obnovuje Ježíš, beránek Boží, nikoliv pod zákonem a přikázáními.

Jak je psáno v písmech, Ježíš se zjevil v posledních dnech a pisatelé NZ opakovaně potvrzují, že v těch dnech žili. Tedy těch, které předpověděli všichni starozákonní proroci. Dokonce opakovaně citují z Mojžíšovi písně, aby mluvili o událostech, které se buď dějí, nebo se chystají.

<< Píseň Mojžíšova a píseň Beránka (1)