sozo.cz

Tehdejší a současný věk

Tehdejší a současný věk

Žijeme v jiném věku než původní příjemci epištol. Vidíme, že Pán Ježíš a jeho následovníci mluví o dvou rozdílných věcích: “Tento věk” a “nadcházející věk”. Spisovatelé Nové smlouvy žili ve věku „tento”. Budoucnost, tedy „nadcházející / budoucí věk” však byl, dle jejich slov,  velmi blízko. “Tento věk”, který byl pouhým stínem budoucích věcí, měl být skončen. Hovoří o tom skoro všechny epištoly a hlavně Pán Ježíš sám. Epištolami tato zvěst o skončení jejich věku doslova rezonuje.

1.Korintským 10:11 Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků.

Na tomto místě Pavel velmi jasně oznamuje, že konec věků přichází na ně, tedy na svaté 1. století. “Tento věk” se chystal skončit. Byl to “Tento věk” Bible, byl to věk Staré smlouvy, židovský věk a “tento věk” skutečně skončil se zničením chrámu v 70. letech. Byl to věk se svým NEBEM, se svou ZEMÍ a také se svými PRVKY, nebo-li principy, vše bylo ZCELA zničeno.  My již žijeme v tom, co Bible nazývá “nadcházejí / budoucí věk” – tady v království bez konce.

Svatí prvního století měli NADĚJI na spásu, věčný život a spravedlnost. To vše byla zaslíbení staré smlouvy, která se zcela naplnila v Mesiáši. Ovšem tato naděje byla dokonána, až při úplném skončení “tohoto věku”. Věčný život, spása i spravedlnost se stali úplným vlastnictvím církve při Ježíšově PARUSII (druhý příchod Ježíše Krista na konci věků), který se odehrával na konci věku Staré smlouvy.

BEZ JEŽÍŠOVA NÁVRATU BYCHOM TEDY NIC Z TOHO NEMĚLI. Jestliže by nenastal konec věku, stará smlouva by byla stále u moci, se všemi jejími prokletími.


Poznámka:

Slovo “věk”, je bibli překládán ze slova αἰών (aion). Je možné jej také přeložit jako časový cyklus / úsek. V některých překladech je chybně přeloženo jako svět. Slovo svět je však přeloženo z řeckého slova κόσμος (kosmos).

Matouš 24:3 Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“ (zde je v originálu správně použito slovo aion, …skonání světa, je tedy nevhodný překlad)

Matouš 25:34 Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. (zde je v originálu správně použito slovo kosmos, tedy svět).

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *