sozo.cz

Jak kolikrát čteme bibli

Jak kolikrát čteme bibli

Bible: Římanům 5:18 A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.

Čtenář: Římanům 5:18 A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi – kteří uvěřili a přijali Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele a nezanedbávají společná shromáždění – ospravedlnění k životu.


Bible: Židům 2:14 Protože děti mají příbuznost na krvi a těle, podobně i on se jim stal příbuzným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví.

Čtenář: Židům 2:14 Protože – členové naší církve – mají příbuznost na krvi a těle, podobně i on se jim stal příbuzným, aby skrze smrt zahladil – v životě těch, kteří v něj uvěřili a nejsou tělesní – toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, a osvobodil ty – kteří činili pokání ze svých hříchů a vytrvale žijí svatě – kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví – protože pro ty, kteří to takhle nedělají ďábel odstraněn není a stále skrze smrt nad nimi nadále vládne.


Bible: Jan 1:29 Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa…”

Čtenář: Jan 1:29 Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa – pokud jej ten svět přijme, protože jinak jejich hříchy nesejme


Bible: 1 Janův 2:2 On (Ježíš) je obětí zadostučinění za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

Čtenář: 1 Janův 2:2 On (Ježíš) je obětí zadostučinění za naše hříchy, a nejen za naše – tedy lidí v naší církvi, případně i dalších věřících v těch církvích, které zastávají alespoň podobné učení jako my –, ale i za hříchy celého světa – pokud ten svět samozřejmě učiní ze svých hříchů pokání, protože bez pokání to Ježíšovo zadostiučinění pro svět neplatí.


Bible: 2 Timoteovi 1:9-10 on nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a která se nyní ukázala zjevením našeho Zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost.

Čtenář: 2 Timoteovi 1:9-10 on nás – kteří jsme jej přijali, tedy modlili se modlitbu spasení a věrně jej následujeme – zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků – myšleno skutků k víře, protože kdo nečiní skutky z víry pro toho to neplatí – a podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám – kteří jsme tu milost vírou přijali a zasloužili si jí naším věřením – daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a která se nyní ukázala zjevením našeho Zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt – v životě křesťanů, nejlépe chodících k nám – a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost – ale jen pro ty, kteří uvěřili a vytrvají až do konce.


Bible: 1 Timoteovi 1:15 Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první…

Čtenář: 1 Timoteovi 1:15 Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky – ale pouze ty, kteří ze svých hříchů učinili pokání, přijali jej za svého Pána a spasitele a věrně mu slouží, tak jako Pavel, protože první z těch obrácených hříšníků je on… protože ty ostatní nepřišel zachránit, ale zatratit, když v něho tady na zemi neuvěří.


Bible: 2 Korintským 5:19-20 Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem.

Čtenář: 2 Korintským 5:19-20 Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět – který samozřejmě učinil pokání – se sebou a nepočítal lidem – co v něj uvěřili – jejich provinění, uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem – protože když to neuděláme, vaše krev poteče z našich rukou, takže o vás až tak nejde, ale hlavní je čistota našich rukou, no a pokud se nesmíříte, On si svoje smíření rozmyslí, Ježíšova oběť pro vás přestane platit a odsoudí vás k věčným mukám.


Bible: Římanům 14:11 je přece psáno: Jako že žiji já, praví Pán, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk se bude přiznávat k Bohu

Čtenář: Římanům 14:11 je přece psáno: Jako že žiji já, praví Pán, skloní se přede mnou každé koleno – tedy věřících i hříšníků – a každý jazyk se bude přiznávat k Bohu – zatímco je Bůh bude soudit a andělé postupně odnášet jedny do nebe a druhé do věčných muk, protože v Něj neuvěřili a nečinili pokání za svého života, už tady na zemi.


Bible: Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi…

Čtenář: Matouš 28:18 Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi – ovšem jen nad životem věřících, protože ďábel stále vládne nad tímto světem a v životě tech, co ve mě neuvěřili.

A můžeme pokračovat dál 🙂

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *